by

WHO Vizita Servisu Saude Munisipiu Bobonaro kona-ba Virus Korona

Iha loron 4 fulan marco tinan 2020  organizasaun saude mundial WHO   Dr. pires halo vizita mai iha servisu saude munisipio bobonaro  kona ba virus korona nebe  espalha ona iha nasaun 65 nebe maka ho deit fulan tolu nia laran lian hirak ne’e hato.o husi responsavel ba ekipa ofisiais sira iha saude munisipio bobonaro paulina de neri,hateten

Lian…

Tuir paulina de neri hateten servisu saude munisipio bobonaro forma ona ekipa ba iha  fatin vizilansia ida  iha batugade  motain atu ajuda halo ezaminasaun ba iha pasajeros sira nebe maka halo vizita mai timor

Lian……….

Tuir planu Servisu saude iha ona horario atu halo promosaun educasaun liu liu  ba iha  escola, sisca iha suku  no   komunidade iha area  fronteira .

Comment