by

Komando PNTL Bobonaro ho Parseiru sira Realiza Enkontru Konsellu Seguransa Munisipiu

Iha loron 05/03/2020 komando pntl munisipio bobonaro hamutuk ho parseiru fundasaun asia realize enkontru konselhu seguransa munisipio bobonaro ba planu prioridade 2020 iha ginasio municipal maliana quinta feira ne.

Adelio tilman nudar gestor ba apoiu polilisamentu komunitaria fundasaun asia kongratula ba komando pntl munisipio bobonaro katak sira hatudu duni sira nia ablidade no sente nain ba programa ne.

Tuir nia katak iha inisiu hari konselhu polisiamentu komunitaria to agora iha munisipio bobonaro komunidade sente orgolhu no sente diak ba aktividade kpk

Lian………..

Alende tuir  planu asia fundasaun sei kontinua fo nafatin apoiu ba suku hitu nebe sedauk establese kpk.

Lian………..

Fatin hanesan sefe gavineti prezidente autoridade munisipio bobonaro candido maia damiao hato katak inportante mak ita serbisu hamutuk iha prosesu tomak nebe relasaun ho seguransa nebe establese iha suku no aldeia.

Lian………..

gavineti prezidente autoridade munisipio bobonaro candido maia damiao hato mensagem ba intedadesv iha munisipio bobonaro atu  bele halo asaun direta ba iha konstrusaun li-liu konaba seguransa.

Lian………..

Comment