by

Komando PNTL Bobonaro Enkontru ho Autoridade sira

Iha loron 4 fulan marco tinan 2020 – Komandante komando PNTL ,‘reprezentante  autoridade munisipio bobonaro,  ofisial munisipio fundasaun asia  no reprejentante feto kpk huis postu administrative lima hanesan atabae ,balibo bobonaro ,cailaco  no maliana  realiza enkontro hamutuk iha salaun treinamentu pntl munisipio bobonaro  quarta feira semana ne,e

Komandante komando pntl munisipio bobonaro octavio de arauju iha  nia entervista heteten objetivo husi enkontro  ne.e iha hanoin ida atu loke spaco no fatin  ba kontribuisaun feto sira nian iha parte seguransa

Lian….

Tuir komandante komando pntl  haktuir posto  lolotoe la marka prezensa tanba  seidauk hetan formasaun kpk no Komadante komando pntl munisipio bobonaro   garante  katak liu husi formasaun no informasaun klaru sira iha apresiasaun  hakarak involve an iha enkontro sira hanesan ne’e .

Lian…

Komandante komando pntl munisipio bobonaro husu ba membro sira atu fo  apoio ba malu Maluk sira hotu ne mak Notisias Husi Radio Komunidade Maliana,ikus Hau Quina Seixas hases an husi ita bot sira nia futar tilun e loron diak

Comment